Over ons

Stichting Culturele Basisvorming Losser

Kunstzinnige vorming en cultuureducatie kunnen worden opgesplitst in een tweetal onderdelen. De ene richt zich op vormen van kunstzinnige educatie , de andere op vormen van cultuur-historisch waardebesef.
Het bijbrengen van vaardigheden en het opdoen van kennis op deze gebieden valt veelal buiten het abstracte schoolse kader. Waar mogelijk moet het bijbrengen van dergelijke vaardigheden en kennis binnen de lespakketten geïntegreerd worden.
Dit geldt met name voor de zgn. kennismakingslessen kunstzinnige vorming en voor thema’s met betrekking tot lokale cultuurhistorische waarden.

Op initiatief vanuit het onderwijs werd 22 jaar geleden de Stichting CBL opgericht.
Zowel de basisscholen als de gemeente Losser waren het destijds eens over de opvoedkundige waarden van kunstzinnige vorming en cultuureducatie. Voor alle kinderen in Losser geldt dat zij tijdens hun basisschoolperiode kennis maken met kunst, cultuur en cultuurhistorie.
Zij komen zo in aanraking met alle facetten van cultuur. Dat biedt vervolgens de mogelijkheid om aan te sluiten bij talenten van het kind die daar dan zelf een keuze in kan maken en daarop kan doorbouwen.

Taak en doel van de Stichting CBL en de gemeente Losserboekje
De CBL vormt de belangrijkste stimulans voor de integratie van aspecten van kunstzinnige vorming
(muziek, zang, toneel en dans), erfgoed en cultuureducatie binnen de lespakketten voor ruim 2000 leerlingen in de gemeente Losser.
De gemeente wil meer de aandacht vestigen op de plaatselijke cultuur-historie en het cultureel erfgoed. Hierbij wordt met name gedacht aan Steenfabriek de Werklust, Erve Kraesgenberg, de Staringgroeve en De Bleek.

Financiering
De Stichting CBL beheert alle financiële bijdragen (gemeente, provincie, prestatiebox en sponsorgelden) en schrijft daarvoor een 4 jarig activiteiten plan Cultuur aan de Basis.
Verantwoording wordt afgelegd bij de gemeente, de provincie en het Directeuren beraad

Voor alle scholen het zelfde programma
Alle scholen draaien het zelfde programma. De Stichting CBL ontwikkelt het programma op basis van behoefte. Het programma is tevens gebaseerd op doorgaande leerlijnen en is mede daardoor vakoverschrijdend : het programma vervangt , vult aan en speelt in op de verschillende leermethodes van kinderen: lezen, luisteren , zien en ervaren.

De Stichting CBL heeft samen met de gemeente een cultuurcoach in dienst die de praktische uitvoering verzorgt. Voor het overige bestaat het bestuur uit vrijwilligers uit het onderwijs.
De Stichting legt verantwoordelijkheid af aan het Directeurenberaad (directeuren basisscholen).

Het muziekonderwijs op school wordt door een nauwe samenwerking met de muziekschool en de Stichting CBL mogelijk gemaakt. Streven is het muziekonderwijs weer terug te brengen op de scholen.

Voor de groepen 4 en 7 draait sinds 2004 het project “Schrijvers op school” .
In samenwerking met de Bibliotheek Losser en de Stichting Schrijvers School Samenleving wordt zo ieder jaar een mooi “literair” aanbod gedaan om het lezen te beleven en te bevorderen.
Het project is steeds gepland in de periode rond de kinderboekenweek. Voor de groepen 4 wordt een illustrator uitgekozen en voor de groepen 7 een schrijver. Zij bezoeken de scholen of ontvangen de kinderen in de Bibliotheek te Losser. De Bibliotheek ondersteunt dit project met het aanbod van 2 boeken per school (van de schrijver en de illustrator) en de organisatie om zoveel mogelijk boeken in de bibliotheek te hebben zodat kinderen deze kunnen lenen ter voorbereiding van het bezoek.